User Tools

Site Tools


neuralgia

Neuralgia

Neuralgia (Greek neuron, “nerve” + algos, “pain”) is pain in the distribution of a nerve or nerves, as in intercostal neuralgia, trigeminal neuralgia, and glossopharyngeal neuralgia….

neuralgia.txt · Last modified: 2016/09/21 16:15 (external edit)